logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Komunikat nr 41 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 22 lipca...
Publikacja: 22 lipca 2016

Komunikat nr 41 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 22 lipca 2016 r.

W dniu 26 października 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o ustanowieniu z dniem 28 października 2015 r. Zarządcy Komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej „Skarbiec” („Kasa”).  Z dniem 22 lipca 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Skarbiec” (decyzja z dnia 21 lipca 2016 r.) oraz wystąpiła z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Gliwicach o ogłoszenie upadłości Kasy. W związku z powyższym z dniem 22 lipca 2016 r. nastąpiło spełnienie warunku gwarancji w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz.1866, z późn. zm.) wobec Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Skarbiec”.

W związku z zawieszeniem działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Skarbiec”, Bankowy Fundusz Gwarancyjny („Fundusz”) rozpoczął działania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wypłat środków gwarantowanych deponentom Kasy.

Środki gwarantowane wypłacane będą w złotych, bez względu na walutę, w jakiej nominowane były depozyty, do równowartości  w złotych 100.000 euro, tj. 435.640,00 zł.
Do obliczenia równowartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia spełnienia warunku gwarancji, tj. z dnia 22 lipca 2016 r.

Informacje o podmiocie, za pośrednictwem którego będą realizowane wypłaty środków gwarantowanych, terminach  i miejscach ich dokonywania, Zarząd Funduszu poda do publicznej wiadomości.

W celu odebrania środków gwarantowanych deponenci nie muszą podejmować żadnych czynności oprócz stawienia się z dokumentem tożsamości w placówce wypłacającej. W przypadku zamiaru dokonania wypłaty w formie przelewu środków gwarantowanych na wybrany rachunek należy posiadać także informacje o numerze tego rachunku.

Deponenci nie muszą zgłaszać swoich wierzytelności ani Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, ani Zarządcy Komisarycznemu Kasy. Informacje o należnościach deponentów, wynikające z ksiąg rachunkowych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Skarbiec”, będą przekazane Funduszowi przez Zarządcę Komisarycznego Kasy.

Wierzytelności przekraczające wartość środków gwarantowanych mogą być dochodzone od Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Skarbiec”. W przypadku ogłoszenia jej upadłości wierzytelności te powinny zostać zgłoszone sędziemu-komisarzowi  w terminie wskazanym w postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości.

Podstawowe informacje dotyczące zasad gwarantowania depozytów
w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 

Gwarantowane są środki pieniężne zgromadzone w kasie na rachunkach imiennych oraz należności wynikające z przeprowadzania przez kasę rozliczeń finansowych:

  • osób fizycznych,
  • organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • posiadających osobowość prawną jednostek organizacyjnych kościoła lub związku wyznaniowego,
  • spółdzielni,
  • związków zawodowych,
  • wspólnot mieszkaniowych.

Wyłączone spod gwarancji są środki pieniężne zdeponowane przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (depozyty złożone w kasie przez inną kasę), Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową, kadrę zarządzającą danej kasy.

Gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nie podlegają środki wpłacone przez deponentów do spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej tytułem udziałów i wkładów członkowskich do spółdzielni.

W przypadku rachunku wspólnego, tj. rachunku prowadzonego dla kilku osób, należność deponenta liczona jest w następujący sposób: środki na rachunku wspólnym dzielone są między współposiadaczy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie rachunku, a jeżeli takich postanowień nie ma – ustala się dla wszystkich równe części, i oblicza wartość środków gwarantowanych odrębnie dla każdego współposiadacza do wysokości limitu ustawowego.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny znajdują się pod adresem: www.bfg.pl/informacje dla klientow kas.

Kontakt:

  • Infolinia: 800 569 341 (połączenie bezpłatne) oraz 22 583 09 42, 22 583 09 43, 22 583 09 45 (opłata za połączenie zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika)
  • e-mail: kancelaria@archiwalna.bfg.pl
  • adres: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa.
Ostatnia aktualizacja: 27 października 2016