logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Komunikat nr 20 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 8...
Publikacja: 8 stycznia 2016

Komunikat nr 20 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 8 stycznia 2016 r.

W dniu 12 czerwca 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o ustanowieniu z dniem 15 czerwca 2015 r. Zarządcy Komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej Kujawiak („Kasa”).
Z dniem 8 stycznia 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Kujawiak (decyzja z dnia 7 stycznia 2016 r.), oraz wystąpiła z wnioskiem do Sądu Rejonowego we Włocławku o ogłoszenie upadłości Kasy. W związku z powyższym z dniem 8 stycznia 2016 r. nastąpiło spełnienie warunku gwarancji w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz.1866) wobec Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Kujawiak.

W związku z zawieszeniem działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Kujawiak, Bankowy Fundusz Gwarancyjny („Fundusz”) rozpoczął działania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wypłat środków gwarantowanych deponentom Kasy.

Środki gwarantowane wypłacane będą w złotych, bez względu na walutę, w jakiej nominowane były depozyty, do równowartości w złotych 100.000 euro, tj. 434.570,00 zł.
Do obliczenia równowartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia spełnienia warunku gwarancji, tj. z dnia 8 stycznia 2016 r.

Informacje o podmiocie, za pośrednictwem którego będą realizowane wypłaty środków gwarantowanych, terminach i miejscach ich dokonywania, Zarząd Funduszu poda do publicznej wiadomości.

W celu odebrania środków gwarantowanych deponenci nie muszą podejmować żadnych czynności oprócz stawienia się z dokumentem tożsamości w placówce wypłacającej. W przypadku zamiaru dokonania wypłaty w formie przelewu środków gwarantowanych na wybrany rachunek należy posiadać także informacje o numerze tego rachunku.

Deponenci nie muszą zgłaszać swoich wierzytelności ani Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, ani Zarządcy Komisarycznemu Kasy. Informacje o należnościach deponentów, wynikające z ksiąg rachunkowych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Kujawiak, będą przekazane Funduszowi przez Zarządcę Komisarycznego Kasy.

Wierzytelności przekraczające wartość środków gwarantowanych mogą być dochodzone od Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Kujawiak. W przypadku ogłoszenia jej upadłości wierzytelności te powinny zostać zgłoszone sędziemu-komisarzowi w terminie wskazanym w postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości.

Podstawowe informacje dotyczące zasad gwarantowania depozytów w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
Gwarantowane są środki pieniężne:
– osób fizycznych,
– organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
– posiadających osobowość prawną jednostek organizacyjnych kościoła lub związku wyznaniowego,
– spółdzielni,
– związków zawodowych,
– wspólnot mieszkaniowych.
Wyłączone spod gwarancji są środki pieniężne zdeponowane przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (depozyty złożone w kasie przez inną kasę), Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową, kadrę zarządzającą danej kasy.

W przypadku rachunku wspólnego, tj. rachunku prowadzonego dla kilku osób, należność deponenta liczona jest w następujący sposób: środki na rachunku wspólnym dzielone są między współposiadaczy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie rachunku, a jeżeli takich postanowień nie ma – ustala się dla wszystkich równe części, i oblicza wartość środków gwarantowanych odrębnie dla każdego współposiadacza do wysokości limitu ustawowego.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny znajdują się na stronie Gwarantowanie depozytów.

Kontakt:
– Infolinia: 800 569 341 (połączenie bezpłatne) oraz 22 583 09 42, 22 583 09 43, 22 583 09 45 (opłata za połączenie zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika),
– e-mail: kancelaria@archiwalna.bfg.pl,
– adres: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa.

Ostatnia aktualizacja: 27 października 2016