logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Umowy z PKO Bankiem Polskim S.A.
Publikacja: 18 grudnia 2015

Umowy z PKO Bankiem Polskim S.A.

W dniu 17 grudnia 2015 r. Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjął uchwałę w sprawie udzielenia wsparcia PKO Bankowi Polskiemu S.A. w procesie restrukturyzacji Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Wesoła” („Kasa”), w formie:

– dotacji w kwocie 278,9 mln zł na pokrycie różnicy pomiędzy wartością przejmowanych praw majątkowych i przejmowanych zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych na rachunkach deponentów Kasy, wyliczonej na podstawie sprawozdania finansowego Kasy na dzień przejęcia,

– gwarancji pokrycia strat wynikających z ryzyka związanego z przejmowanymi prawami majątkowymi lub zobowiązaniami Kasy, zakładającej uczestnictwo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w przychodach dotyczących praw majątkowych objętych gwarancją.

W związku z powyższym Bankowy Fundusz Gwarancyjny zawarł z PKO Bankiem Polskim S.A. umowę dotacji i umowę gwarancji pokrycia strat.

 

Ostatnia aktualizacja: 3 listopada 2016