logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Komunikat nr 15 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 21...
Publikacja: 21 listopada 2015

Komunikat nr 15 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 21 listopada 2015 r.

W dniu 10 sierpnia 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o ustanowieniu z dniem 11 sierpnia 2015 r. zarządu komisarycznego w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa z siedzibą w Wołominie (posługującym się nazwą handlową „SK bank”) („Bank”). Decyzją z dnia 20 listopada 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła z dniem 21 listopada 2015 r. działalność SK banku oraz zapowiedziała wystąpienie do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie jego upadłości.

Z dniem wystąpienia przez Komisję Nadzoru Finansowego do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa, nastąpi spełnienie warunku gwarancji w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1866, z późn. zm.) wobec Banku, a Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpocznie działania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wypłat środków gwarantowanych deponentom.

Podstawowe informacje dotyczące zasad gwarantowania depozytów

Gwarantowane są środki pieniężne:

  • osób fizycznych,
  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
  • szkolnych kas oszczędnościowych oraz pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

Wyłączone spod gwarancji są środki pieniężne zdeponowane przez Skarb Państwa, instytucje finansowe, głównych właścicieli oraz kadrę zarządzającą Banku.

W przypadku spełnienia warunku gwarancji, środki gwarantowane wypłacane są w złotych, bez względu na walutę, w jakiej nominowane były depozyty, do równowartości w złotych 100.000 euro. Do obliczenia równowartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia spełnienia warunku gwarancji.

W przypadku rachunku wspólnego, tj. rachunku prowadzonego dla kilku osób, należność deponenta liczona jest w następujący sposób: środki na rachunku dzielone są między współposiadaczy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie rachunku, a jeżeli takich postanowień nie ma – ustala się dla wszystkich równe części, i oblicza wartość środków gwarantowanych odrębnie dla każdego współposiadacza do wysokości limitu ustawowego.

W przypadku środków pieniężnych zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym (IKE) lub indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), wypłata środków gwarantowanych z ich tytułu dokonywania jest w formie wypłaty transferowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1147, z późn. zm.). Informacje o szczegółowym trybie postępowania oszczędzających na rachunku IKE lub IKZE przekazuje deponentom zarząd komisaryczny Banku.

Informacje o podmiocie, za pośrednictwem którego będą realizowane wypłaty środków gwarantowanych, terminach i miejscach ich dokonywania, Zarząd Funduszu podaje do publicznej wiadomości.

W celu odebrania środków gwarantowanych deponenci nie muszą podejmować żadnych czynności oprócz stawienia się z dokumentem tożsamości w placówce wypłacającej. W przypadku zamiaru dokonania wypłaty w formie przelewu środków gwarantowanych na wybrany rachunek należy posiadać także informację o numerze tego rachunku.

Deponenci nie muszą zgłaszać swoich wierzytelności ani Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, ani zarządowi komisarycznemu banku. Informacje o należnościach deponentów, wynikające z ksiąg rachunkowych banku, będą przekazane Funduszowi przez zarząd komisaryczny Banku.

Wierzytelności przekraczające wartość środków gwarantowanych mogą być dochodzone od Banku. W przypadku ogłoszenia jego upadłości wierzytelności te powinny zostać zgłoszone sędziemu-komisarzowi w terminie wskazanym w postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny znajdują się na stronie Gwarantowanie depozytów.

Kontakt:

 Infolinia: 800 569 341 (połączenie bezpłatne) oraz 22 583 09 42, 22 583 09 43, 22 583 09 45 (opłata za połączenie zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika),
 e-mail: kancelaria@archiwalna.bfg.pl,
 adres: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa.

Ostatnia aktualizacja: 16 stycznia 2017