logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Walne Zgromadzenie, Posiedzenie Rady Wykonawczej i Konferencja...
Publikacja: 30 października 2015

Walne Zgromadzenie, Posiedzenie Rady Wykonawczej i Konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Gwarantów Depozytów (IADI)

W dniach 25 – 30 października 2015 r. w Kuala Lumpur, Malezji, odbyły się posiedzenia Międzynarodowego Stowarzyszenia Gwarantów Depozytów (IADI): XIV Walne Zgromadzenie Członków, 46. Posiedzenie Rady Wykonawczej IADI oraz towarzysząca im międzynarodowa konferencja. Posiedzenia zorganizowane przez IADI we współpracy z malezyjską instytucją gwarantującą depozyty (Perbadanan Insurans Deposit Malaysia) poprowadził Prezes Zarządu BFG, pełniący funkcję Prezesa i Przewodniczącego Rady Wykonawczej Stowarzyszenia.

Głównym przedmiotem 46. posiedzenia Rady Wykonawczej IADI była sesja poświęcona wdrażaniu nowych celów strategicznych Stowarzyszenia m.in. poprzez wzmocnienie roli Sekretariatu IADI oraz umocnienie działalności naukowej i badawczej Stowarzyszenia. W ramach towarzyszących posiedzeń komitetów, podkomitetów oraz grup roboczych IADI, odbyło się posiedzenie podkomitetu ds. instrumentu umorzenia i konwersji zobowiązań (ang. bail-in), które poprowadził Zastępca Prezesa BFG jako przewodniczący podkomitetu.

Posiedzeniom towarzyszyła międzynarodowa konferencja IADI pt. Crisis Preparedness – Institutional Arrangements and Coordination, Crisis Communication and Contingency Planning (Przygotowania kryzysowe – porządek instytucjonalny i koordynacja, komunikacja kryzysowa i planowanie kryzysowe). W wystąpieniu otwierającym konferencję Prezes BFG omówił zmiany, które nastąpiły w ostatnich latach wśród instytucji gwarantujących depozyty, porównując obecną sytuację do tej sprzed kryzysu. W swoim podsumowaniu Prezes BFG wskazał, że instytucje gwarantowania depozytów wzmocniły się nie tylko w zakresie wypełniania swoich podstawowych funkcji, ale także umocniła się ich rola w sieci bezpieczeństwa finansowego, a obecny trend wskazuje na rozszerzające się mandaty tych instytucji. Jerzy Pruski zauważył także, że IADI wpisuje się w ten trend umacniając swoją pozycję jako instytucji ustanawiającej standardy w dziedzinie stabilności finansowej.

W dniu 29 października 2015 r., podczas dorocznego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Prezes Zarządu BFG zakończył swoją trzyletnią kadencję, jako Prezes IADI i Przewodniczący Rady Wykonawczej Stowarzyszenia. Jerzy Pruski będzie kontynuował swój udział, jako członek Rady Wykonawczej Stowarzyszenia. Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego był pierwszym w historii stowarzyszenia Europejczykiem, który stał na czele IADI.

Podczas trzyletniego przywództwa Prezesa BFG zaktualizowano i wzmocniono Zasady Efektywnych Systemów Gwarantowania Depozytów (IADI Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems). Uaktualniona wersja dokumentu jest włączona do Katalogu Kluczowych Standardów Stabilnych Systemów Finansowych, Rady Stabilności Finansowej (FSB Compendium of Key Standards for Sound Financial Systems). Stowarzyszenie nawiązało także bliską współpracę z Międzynarodowym Funduszem Walutowym oraz Bankiem Światowym w zakresie wykorzystywania Core Principles w ramach Programu Oceny Sektora Finansowego (Financial Sector Assessment Program – FSAP). Dodatkowo przeprowadzony został strategiczny i strukturalny przegląd funkcjonowania IADI oraz wyznaczony kierunek zmian w Stowarzyszeniu. Obecnie rozpoczął się okres implementacyjny fazy pierwszej tych zmian.

Nowym Prezesem IADI i Przewodniczącym Rady Wykonawczej Stowarzyszenia został Thomas Hoenig, Wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów amerykańskiej Federalnej Korporacji Ubezpieczeń Depozytów (Federal Deposit Insurance Corporation – FDIC) – najstarszej na świecie instytucji gwarantującej depozyty. Na Walnym Zgromadzeniu Członków Jerzy Pruski został powtórnie wybrany do Rady Wykonawczej IADI. Dokonano także wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Wykonawczej IADI, została nim Maria Ines Agudelo Valencia, z kolumbijskiej instytucji gwarantowania depozytów (Fondo de Garantías de Instituciones Financieras – FOGAFIN).

 

Ostatnia aktualizacja: 3 listopada 2016