logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Umowy z Alior Bankiem S.A.
Publikacja: 31 grudnia 2014

Umowy z Alior Bankiem S.A.

W dniu 18 grudnia 2014 r. Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjął uchwałę w sprawie udzielenia Alior Bankowi S.A. wsparcia w procesie restrukturyzacji Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. św. Jana z Kęt, w formie:

  • dotacji w kwocie 15,9 mln zł, wynikającej z różnicy pomiędzy przejmowanymi zobowiązaniami z tytułu środków gwarantowanych a przejmowanymi prawami majątkowymi SKOK im. św. Jana z Kęt, wyliczonej na podstawie sprawozdania finansowego Kasy na dzień przejęcia,
  • gwarancji pokrycia strat Banku wynikających z przejętych praw majątkowych przy jednoczesnym uczestnictwie Funduszu w przychodach uzyskanych przez Bank z praw majątkowych objętych gwarancją.

W związku z podjętą przez Zarząd Funduszu uchwałą, Fundusz zawarł z Bankiem stosowne umowy dotacji i gwarancji pokrycia strat.

Ostatnia aktualizacja: 3 listopada 2016