logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Uchwała nr 105/DGD/2014 Zarządu Bankowego Funduszu...
Publikacja: 17 grudnia 2014

Uchwała nr 105/DGD/2014 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 17 grudnia 2014 r.

Uchwała nr 105/DGD/2014 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie realizacji wypłat środków gwarantowanych deponentom
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie

Na podstawie art. 38z ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z późn. zm.) („ustawa”), w związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 grudnia 2014 r. decyzji o zawieszeniu z dniem 11 grudnia 2014 r. działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie i wystąpieniem w dniu 12 grudnia 2014 r. do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie z wnioskiem o ogłoszenie jej upadłości oraz z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 4 listopada 2014 r. decyzji o ustanowieniu z dniem 5 listopada 2014 r. zarządcy komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie, co stanowi spełnienie z dniem 12 grudnia 2014 r. warunku gwarancji w rozumieniu art. 38l pkt 3 ustawy wobec Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie z siedzibą w Wołominie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000058805 oraz mając na uwadze uchwałę nr 95/DGD/2014 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru trybu wypłat środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie, uchwala się, co następuje:

§ 1.
1. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (,,Fundusz”) będzie realizował wypłaty środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie (,,Kasa”), z zastrzeżeniem ust. 3, za pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438 (,,Bank”), w okresie od dnia 19 grudnia 2014 r. do dnia 28 lutego 2015 r., na podstawie listy wypłat, która zostanie przekazana Bankowi przez Zarząd Funduszu wraz z niniejszą uchwałą.
2. Lista jednostek organizacyjnych Banku, w których dokonywane będą wypłaty środków gwarantowanych, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Wypłaty środków gwarantowanych podlegających zajęciu na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego oraz środków gwarantowanych, których wypłata została zawieszona zgodnie z art. 38zg ust. 1 i 2 ustawy, a także realizowane w związku ze składanymi reklamacjami w trybie indywidualnym, będą realizowane bezpośrednio przez Fundusz.
4. Po zakończeniu przez Bank wypłat środków gwarantowanych, o których mowa w ust. 1, wypłaty te będą realizowane bezpośrednio przez Fundusz w okresie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.

 § 2.
1. Zasady i sposób dokonywania przez Bank wypłat środków gwarantowanych, w tym rodzaje dokumentów stwierdzających tożsamość, za pomocą których Bank będzie identyfikował deponentów ubiegających się o wypłatę środków gwarantowanych, określa Regulamin wypłat, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zasady i tryb stwierdzania tożsamości deponenta, w tym dane identyfikujące deponenta niezbędne do ustalenia tożsamości deponenta przez Bank, określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.
Kwota stanowiąca sumę środków gwarantowanych przekazywana Bankowi na wypłaty środków gwarantowanych wynosi 2.246.390.228,16 zł (słownie: dwa miliardy dwieście czterdzieści sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych szesnaście groszy).

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
/-/

Ostatnia aktualizacja: 3 listopada 2016