logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Międzynarodowe Stowarzyszenie Gwarantów Depozytów dokonało...
Publikacja: 26 listopada 2014

Międzynarodowe Stowarzyszenie Gwarantów Depozytów dokonało aktualizacji Podstawowych Zasad Efektywnych Systemów Gwarantowania Depozytów

Międzynarodowe Stowarzyszenie Gwarantów Depozytów (International Association of Deposit Insurers, IADI) ukończyło pracę nad aktualizacją Podstawowych Zasad Efektywnych Systemów Gwarantowania Depozytów (Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems and the Compliance Assessment Methodology, Core Principles) i przekazało je do Rady Stabilności Finansowej (Financial Stability Board, FSB) celem uwzględnienia tej zmiany w Katalogu Kluczowych Standardów Stabilnych Systemów Finansowych (FSB Compendium of Key Standards for Sound Financial Systems). Do tego katalogu Core Principles zostały włączone w 2010 r.

Core Principles zostały utworzone w 2009 r. przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Gwarantów Depozytów i Komitet Bazylejski ds. Nadzoru Bankowego (Basel Committee on Banking Supervision, BCBS) i zaaprobowane przez Radę Stabilności Finansowej; obecnie są wykorzystywane w przeglądach sektora finansowego poszczególnych państw (Financial Sector Assessment Program – FSAP), które to przeglądy realizowane są przez Międzynarodowy Funduszy Walutowy (International Monetary Fund – IMF) i Bank Światowy (World Bank – WB). Core Principles wykorzystywane są również przez poszczególne jurysdykcje celem weryfikacji efektywności ich systemu gwarantowana depozytów oraz oceny stosowanych przez nich praktyk.

Doświadczenia nabyte w wyniku ostatniego kryzysu finansowego oraz istotne zmiany w otoczeniu regulacyjnym sektora wpłynęły na potrzebę dokonania weryfikacji Core Principles w celu zachowania funkcji wyznaczania standardów o międzynarodowym zastosowaniu. W lutym 2013 r. Rada Wykonawcza IADI powołała Komitet Sterujący (Steering Committee) w celu dokonania przeglądu i aktualizacji Core Principles. Rekomendacje Komitetu zostały, w styczniu 2014 r., przekazane do specjalnie utworzonej grupy roboczej Joint Working Group (JWG), w skład której weszli przedstawiciele Komitetu Bazylejskiego ds. Nadzoru Bankowego (Basel Committee on Banking Supervision, BCBS), Komisji Europejskiej (European Commission, EC), Europejskiego Forum Gwarantów Depozytów (EFDI), FSB, IMF, WB oraz IADI.
JWG dążyła do osiągnięcia właściwej równowagi między podwyższeniem proponowanych standardów, a utrzymaniem elastyczności Core Principles wynikającej z konieczności uwzględnienia różnorodności rozwiązań międzynarodowych. W dniu 21 października 2014 roku Rada Wykonawcza IADI formalnie zatwierdziła zaktualizowane Zasady i zostały one przekazane do Rady Stabilności Finansowej.

Zaktualizowane Zasady zostały wzmocnione w kilku dziedzinach, w tym w zakresie terminu wypłaty, zakresu gwarancji, finansowania i sposobu zarządzania. Zasady uzupełniono podkreślając znaczenie instytucji gwarantowania depozytów w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi. Zmieniony dokument odzwierciedla również większą rolę odgrywaną przez wielu gwarantów depozytów w procesie uporządkowanej likwidacji.

Zaktualizowana wersja dokumentu jest dostępna tutaj.
 

Ostatnia aktualizacja: 3 listopada 2016