logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Wejście w życie nowelizacji ustawy o BFG
Publikacja: 4 października 2013

Wejście w życie nowelizacji ustawy o BFG

Dnia 4 października 2013 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1012). Na jej mocy Bankowy Fundusz Gwarancyjny – między innymi – działając  na wniosek ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, będzie mógł udzielać bankom krajowym, które przeprowadzają postępowanie naprawcze, gwarancji zwiększania funduszy własnych (tzw. gwarancji rekapitalizacyjnej). Środki na ten cel pochodzić będą z funduszu stabilizacyjnego, który zostanie utworzony jako nowy fundusz własny BFG. Fundusz stabilizacyjny tworzony będzie z opłaty ostrożnościowej wnoszonej przez podmioty objęte systemem gwarantowania.

 
Mając powyższe na uwadze Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjęła:
1)   uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania pomocy finansowej poprzez udzielenie gwarancji zwiększenia funduszy własnych banku krajowego oraz zarządzania papierami wartościowymi nabytymi lub objętymi w wyniku wykonania gwarancji rekapitalizacyjnej,
2)   uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom objętym obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.  
Powyższe uchwały Rady BFG wchodzą w życie z dniem 4 października 2013 r.
 
Pliki do pobrania:
 
 
 

 

Ostatnia aktualizacja: 3 listopada 2016