logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu...
Publikacja: 19 sierpnia 2013

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Zmiana ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym umożliwia udzielanie przez Fundusz gwarancji rekapitalizacyjnej

W dniu 14 sierpnia 2013 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał  ustawę z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw. Na jej mocy Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), działając  na wniosek ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, będzie mógł udzielać bankom krajowym, które przeprowadzają postępowanie naprawcze, gwarancji zwiększania funduszy własnych (tzw. gwarancji rekapitalizacyjnej). Środki na ten cel pochodzić będą z funduszu stabilizacyjnego, który zostanie utworzony jako nowy fundusz własny BFG. Fundusz stabilizacyjny tworzony będzie z opłaty ostrożnościowej wnoszonej przez podmioty objęte systemem gwarantowania (tj. banki). Wysokość opłaty ostrożnościowej będzie ustalana jako iloczyn stawki nieprzekraczającej 0,2% i podstawy naliczania opłaty rocznej. Wysokość stawki opłaty ostrożnościowej na dany rok, w w/w granicach, będzie ustalana przez Radę Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przy uwzględnieniu sytuacji w sektorze finansowym oraz jego otoczeniu makroekonomicznym.

Ponadto Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zostanie Członkiem Komitetu Stabilności Finansowej, którego celem jest współpraca w zakresie stabilności krajowego systemu finansowego.

Ustawa wejdzie w życie po 30 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

Ostatnia aktualizacja: 3 listopada 2016