logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Podpisanie umowy między Narodowym Bankiem Polskim a Bankowym...
Publikacja: 19 lipca 2012

Podpisanie umowy między Narodowym Bankiem Polskim a Bankowym Funduszem Gwarancyjnym

W czwartek, 19 lipca 2012 r., pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim i Bankowym Funduszem Gwarancyjnym zostało zawarte Porozumienie w sprawie ustalenia ramowych warunków, na jakich Narodowy Bank Polski będzie udzielał Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu kredytów krótkoterminowych na wypłatę środków gwarantowanych. Ustawy o BFG i o NBP umożliwiają zaciąganie przez Fundusz w banku centralnym kredytu krótkoterminowego.
 

Obecnie nie występuje zagrożenie dla stabilności krajowego systemu finansowego, a zasoby finansowe Bankowego Funduszu Gwarancyjnego sytuują go w gronie najlepiej skapitalizowanych instytucji gwarantowania depozytów w Europie. Podpisanie Porozumienia nie stanowi wystąpienia BFG o udzielenie kredytu krótkoterminowego przez NBP, a jego celem jest stworzenie instytucjonalnych ram, które w przypadku opisanym w ustawie o BFG, usprawnią uzyskanie kredytu krótkoterminowego z NBP. Porozumienie wpisuje się w działania na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego i jest elementem dodatkowo wzmacniającym sieć bezpieczeństwa systemu finansowego w Polsce.
 

Polski parlament wypełniając postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/14/WE z 11 marca 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/19/WE w sprawie systemów gwarantowania depozytów w odniesieniu do poziomu gwarancji oraz terminu wypłaty, dokonał w grudniu 2010 r. istotnych zmian w ustawie o BFG. Zmiany te dotyczyły między innymi podwyższenia sumy gwarantowanej do równowartości w złotych 100 000 EUR, zniesienia udziału własnego deponenta, a także, co ma szczególne znaczenie, skrócenia do 20 dni roboczych terminu wypłaty przez BFG środków gwarantowanych, w przypadku spełnienia warunku gwarancji.
 

Środki BFG na uregulowanie roszczeń deponentów pochodzą m.in. z kwot przekazanych z funduszy ochrony środków gwarantowanych przez podmioty objęte systemem gwarantowania oraz obowiązkowych opłat rocznych wnoszonych do Funduszu przez te podmioty, dochodów z oprocentowania pożyczek udzielanych przez Fundusz oraz dochodów z oprocentowania papierów wartościowych.
 

Ostatnia aktualizacja: 4 listopada 2016